Thông báo bổ nhiệm

Hotline: 02626277979
|
Thông báo bổ nhiệm
TRẦN THỊ THỦY TIÊN - Quản lý khu vực Bình Dương
21/11/2023 - 14:57 Thông báo
TRẦN THỊ THỦY TIÊN - Quản lý khu vực Bình Dương
Ngày 21/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà TRẦN THỊ THỦY TIÊN được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Bình Dương. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
LÊ NGỌC SƠN - Quản lý khu vực Cần Thơ
20/11/2023 - 14:24 Thông báo
LÊ NGỌC SƠN - Quản lý khu vực Cần Thơ
Ngày 17/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà LÊ NGỌC SƠN được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Cần Thơ. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
TRẦN THỊ TRÚC VÀNG - Quản lý khu vực An Giang
20/11/2023 - 14:23 Thông báo
TRẦN THỊ TRÚC VÀNG - Quản lý khu vực An Giang
Ngày 17/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà TRẦN THỊ TRÚC VÀNG được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực An Giang. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN THỊ MỸ LINH - Quản lý khu vực Đà Nẵng
17/11/2023 - 08:04 Thông báo
NGUYỄN THỊ MỸ LINH - Quản lý khu vực Đà Nẵng
Ngày 10/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGUYỄN THỊ MỸ LINH được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Đà Nẵng . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
VÕ HỮU TÀI - Quản lý khu vực Hồ Chí Minh
16/11/2023 - 15:06 Thông báo
VÕ HỮU TÀI - Quản lý khu vực Hồ Chí Minh
Ngày 10/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà VÕ HỮU TÀI được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Hồ Chí Minh. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
LÝ THỊ HOÀNG DUNG - Quản lý khu vực An Giang
16/11/2023 - 15:04 Thông báo
LÝ THỊ HOÀNG DUNG - Quản lý khu vực An Giang
Ngày 09/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà LÝ THỊ HOÀNG DUNG được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực An Giang . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN THỊ KIM THAI - Quản lý khu vực An Giang.
16/11/2023 - 15:03 Thông báo
NGUYỄN THỊ KIM THAI - Quản lý khu vực An Giang.
Ngày 09/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGUYỄN THỊ KIM THAI được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực An Giang. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
LÊ THỊ DUYÊN - Quản lý khu vực Bình Định
10/11/2023 - 08:39 Thông báo
LÊ THỊ DUYÊN - Quản lý khu vực Bình Định
Ngày 10/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà LÊ THỊ DUYÊN được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Bình Định. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
TRẦN KHA LY - Quản lý khu vực Cà Mau
09/11/2023 - 17:08 Thông báo
TRẦN KHA LY - Quản lý khu vực Cà Mau
Ngày 09/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà TRẦN KHA LY được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Cà Mau . Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
LÊ PHI CÔNG - Quản lý khu vực Cà Mau
09/11/2023 - 17:06 Thông báo
LÊ PHI CÔNG - Quản lý khu vực Cà Mau
Ngày 09/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà LÊ PHI CÔNG được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Cà Mau. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
LÂM HOÀNG SƠN - Quản lý khu vực kiên Giang
09/11/2023 - 17:04 Thông báo
LÂM HOÀNG SƠN - Quản lý khu vực kiên Giang
Ngày 09/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà LÂM HOÀNG SƠN được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Kiên Giang. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng
HỒ MINH ĐƯƠNG - Quản lý vùng Mekong
09/11/2023 - 09:07 Thông báo
HỒ MINH ĐƯƠNG - Quản lý vùng Mekong
Ngày 10/11/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà HỒ MINH ĐƯƠNG được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý vùng Mekong. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Zalo