Thông báo bổ nhiệm

Hotline: 02626277979
|
Thông báo bổ nhiệm
LƯƠNG THỊ THƠM - Quản lý  khu  vực Thanh Hóa
29/08/2023 - 12:07 Thông báo
LƯƠNG THỊ THƠM - Quản lý khu vực Thanh Hóa
Ngày 29/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà LƯƠNG THỊ THƠM được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
ĐINH VĂN XUÂN  - Quản lý khu vực Hà Nội
29/08/2023 - 12:06 Thông báo
ĐINH VĂN XUÂN - Quản lý khu vực Hà Nội
Ngày 29/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà ĐINH VĂN XUÂN được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Hà Nội. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN VĂN LONG - Quản lý  khu  vực Thanh Hóa
29/08/2023 - 12:05 Thông báo
NGUYỄN VĂN LONG - Quản lý khu vực Thanh Hóa
Ngày 29/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGUYỄN VĂN LONG được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN THỊ LINH - Quản lý khu vực Thanh Hóa
29/08/2023 - 12:04 Thông báo
NGUYỄN THỊ LINH - Quản lý khu vực Thanh Hóa
Ngày /08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGUYỄN THỊ LINH được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
CAO THỊ THƠ- Quản lý khu vực Thanh Hóa.
29/08/2023 - 09:11 Thông báo
CAO THỊ THƠ- Quản lý khu vực Thanh Hóa.
Ngày 29/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà CAO THỊ THƠ được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Thanh Hóa. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN LÝ HÙNG - Quản lý khu vực Quảng Ninh
29/08/2023 - 09:10 Thông báo
NGUYỄN LÝ HÙNG - Quản lý khu vực Quảng Ninh
Ngày 29/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGUYỄN LÝ HÙNG được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Quảng Ninh. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
TRẦN VĂN PHONG - Quản lý khu vực Cà Mau
15/08/2023 - 13:35 Thông báo
TRẦN VĂN PHONG - Quản lý khu vực Cà Mau
Ngày 10/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà TRẦN VĂN PHONG được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Cà Mau. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Lê Chí Thành - Quản lý khu vực Đồng Tháp
14/08/2023 - 09:57 Thông báo
Lê Chí Thành - Quản lý khu vực Đồng Tháp
Ngày 17/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà Lê Chí Thành được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Đồng Tháp. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
PHẠM DUY HUY  - Quản lý khu vực Hải Dương
13/08/2023 - 08:20 Thông báo
PHẠM DUY HUY - Quản lý khu vực Hải Dương
Ngày 05/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà PHẠM DUY HUY được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Hải Dương. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
NGUYỄN THỊ LÊ - Quản lý khu vực Nghệ An
13/08/2023 - 08:12 Thông báo
NGUYỄN THỊ LÊ - Quản lý khu vực Nghệ An
Ngày 11/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà NGUYỄN THỊ LÊ được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Nghệ An. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
LỀN VĂN NGÔ - Quản lý khu vực Bình Thuận
12/08/2023 - 09:41 Thông báo
LỀN VĂN NGÔ - Quản lý khu vực Bình Thuận
Ngày 08/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà LỀN VĂN NGÔ được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Bình Thuận. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
HUỲNH KHÁNH TOÀN  - Quản lý khu vực Bình Dương
11/08/2023 - 14:16 Thông báo
HUỲNH KHÁNH TOÀN - Quản lý khu vực Bình Dương
Ngày 12/08/2023, xin trân trọng chúc mừng Ông/Bà HUỲNH KHÁNH TOÀN được H2 bổ nhiệm vị trí quản lý khu vực Bình Dương. Chúng tôi tin rằng bằng kinh nghiệm và sự tâm huyết của Bà trong thời gian tới, sẽ đưa vùng ngày càng trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trân trọng !
Zalo